Regulamin sklepu internetowego bysilk.pl

 1. Właścicielem sklepu jest BySilk Mateusz Haryłek, (zwanym dalej Sprzedającym).
 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie www.sklep.wenecja.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Rejestracja klienta

 1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepu.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 4. Podane ceny zawieraja podatek VAT i koszty wysylki.
 5. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-14 dni
 6. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
 7. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
 8. W przypadku sprzedaży wysyłkowej kupujący zezwala na zawarcie umowy w jego imieniu między nim a firmą przewozową.
 9. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej w terminie kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z ową przesyłką. Jeśli należność nie zostanie odebrana sprawa zostaje skierowana do Krajowego Rejestru Dłużników.

Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący może odstąpić od umowy kupna poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, przesyłka nie może być rozpakowana) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 5. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.
 6. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady.
 7. Towar szyty na zamówienie oraz towar, w którym wprowadzono modyfikacje na życzenie klienta nie podlega zwrotowi.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.